మాటా ! నీతో మాట్లాడనా ?

by

7/1/2018.

మాటా ! నీతో మాట్లాడనా ?

నీ మీద నాలుగు మాటలు చెపుదామంటే

ఒక్కటీ రాదే.

నిన్ను రూపు దిద్దాలంటే ఎంత కష్టం !

రోజంతా  నీతోనే పని మాకు ,

ఒక శ్రోత గా లేక కర్త గా.

మాట మీద మాట పెరిగితే

మరో ప్రపంచ యుధ్ధమేనేమో .

ఎవరితో ఎలా మాట్లాదాలి

అది తెలిసిన వాడిదే విజయం  కదా ?

నిన్ను కూడా కొనేసేందుకు

వెనకాడరు.

ఎన్నికల్లో పార్టీలు,

టి వి , రేడియో  మాటలను లను కూడా

కొని పారేస్తున్నారు కదా.

మాటలలో  సత్యం, ప్రీతి,

మధురం, మితం అన్నీ కరువైయాయి .

అందుకేనెమో మనసు విప్పి మాట

అరుదైంది.

అంతా యాంత్రికం , మాటల

మాయాజాలం   ఈ ప్రపంచం.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: