Right talk- slokamu

by

 ఒక మంచి శ్లోకము మంచి మాట మీద

  
  వస్త్రేణ వపుషా వాచా విద్యయా వినయేనచ |

  వ కారైః పఞ్చభిర్యుక్తో నరో భవతి పూజితః ||

   మనిషి మీద  గౌరవము కలగాలంటే
 
   1. వస్త్రము
   2. మంచి శరీరము
   3. మంఛి మాట
   4. విద్య, సంపద, స్థితిగతులు

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: