శిల్ప-శిల్పి సంభాషణ

by
శిల్ప-శిల్పి సంభాషణ
కవిత శ్రీమాన్ అద్దంకి శ్రీరంగాచార్యులు.
దీనిలో ఒక శిల్పము తనను చేసిన శిల్పి మధ్య,
కవి  ఎదుట ఊహతో జరిపిన సంభాషణ;
1. శిల్పము :
చలువ రాతిలో జిత్రించి జాలి లేక
వస్త్ర హీనంబు గావించి పట్టపగలు
రచ్చ కీడ్చిన శిల్పిని రంభయలిగి
తిట్టిచున్నది నాముందు గిట్టు లేక.
2. కొంటెవారలు నామీద కొంత సేపు
చూపునిగిడించి వింతగా చూచుచుంద్రు
ఆడుదాని మొగంబునే చూడనటుల,
వాచిపోయెను కాబోలు వారి మనసు.
3. శిల్పి:
ఎన్ని కలలను గంటినో యెంచలేను
వీధి వీధిని విహరించి విసుగు లేక
విశ్వమంతయు గాలించి వెదకినాను
తుట్ట తుదకు కంటిని నిను తోయజాక్షి
4.
సకల సంపూర్ణ సుకుమార చారువదన
నిన్ను నీ రీతి సృష్టింప నేను నెట్టి
యోగసిధ్ధులు నార్జించి త్యాగమొప్ప
ధారపోసితినో నీకు తట్టలేద?
5.
గొప్పవారల సౌధాల కొల్లగొట్టి
పూరి గుడిసెలలోకెల్ల దూరి నేను
రకరకంబుల రమణలు రమ్యతలను
ప్రోగుగా జేసియు నీమీద పొదిగినాను.
6.
అట్టి యందమున్ దాచంగ నర్ధమేమి
మర్మెందుకే యందంపు మగువ నీకు
చీరె గట్టుట వింటివా చిలుక రాణి
వస్త్రధారణ మానవ వక్రరీతి.
7.
పుట్టునప్పుడు కట్టునా పట్టుబట్ట
కాటి గట్టున వర్జించు కట్టుబట్ట
మధ్యనెందుకు కట్టుటల్ మనుజ జాతి
డాబు దర్పంబుగా కేమి డబ్బుల ఖర్చు.
శిల్పము:
8.
మానరక్షణ గావించు మనచునిన్ను
నాడు పాచాలి ఆర్తితో వేడుకొన
బ్రోవగాలేద గోపాల బ్రోవుమయ్య
దేవ ! కాపాడు మోదేవ దీనురాల.
ఇవి ఆ కవిత్వము లోని కొన్ని పద్యాలు మాత్రమే!
ఈ పద్యాలు చాల ప్రజాదరణ పొందాయి.
మీకు ఎలా నచ్చాయో చెప్పండి!
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: